Assistència a classe

L’assistència dels alumnes a les classes és obligatòria (art. 22.1.1 de la Llei d’educació).

Pel que fa a les normes d’organització i funcionament del centre, s’establirà un sistema de seguiment i control d’assistència dels alumnes que prevegi els aspectes següents:

  • Hi haurà un control diari de l’assistència de l’alumne/a a classe per part del professor corresponent, i la comunicació del professor a la direcció del centre de les faltes d’assistència dels/les alumnes.

    Aquells alumnes que un cop matriculats no assisteixin a classe, han de saber que, pel fet d’haver abonat dins de l’import de la matrícula, les taxes de drets d’exàmens, conserven igualment el dret a presentar-se a la prova de final de curs. Serà però, responsabilitat de l’alumne assabentar-se de les dates d’examen i de tot allò que fa referència al sistema d’avaluació.

  • Com a conseqüència de les faltes d’assistència, l’alumne pot perdre el dret a l’avaluació contínua (A1, A2 i B2.1): en cas que tingui absències superiors al 35% del temps lectiu. A aquests alumnes només se’ls avaluarà la prova de final de curs.

Alumnes menors d’edat

Pare, mare o tutor legal,

Atesa la minoria d’edat del vostre/a fill/a, us informem que els estudis impartits a les Escoles Oficials d’Idiomes són estudis post obligatoris de règim especial, la qual cosa comporta que en cas d’absència del professor, els alumnes no tenen professor tutor ni professor de guàrdia que pugui vigilar-los.

Per tant, durant la primera setmana de classe, retorneu a Secretaria aquest full degudament signat, en el qual us doneu per assabentats d’aquesta situació i alhora doneu les instruccions d’actuació al vostre fill/a en cas d’absència del professor.

En cas que l’alumne NO pugui assistir a una classe o hagi de sortir abans d’hora, haurà de portar signat un justificant d’absència que es podrà descarregar aquí.

Per altra banda, el professor farà un seguiment de l’assistència de l’alumne/a menor d’edat, que podreu consultar a través de CENTROS-NET a inicis del mes següent.

A l’USUARI heu d’introduir la vostra data de naixement seguint aquest model: 00-00-0000 i a la CONTRASENYA, el vostre DNI (sense lletra).

També es podrà concertar cita prèvia amb el/la professor/a corresponent, però heu de saber que a partir d’ara no es truca ni s’escriu als pares, tal i com passa en els ensenyaments reglats o obligatoris.

Així mateix, us recordem que per tal de tenir dret a l’avaluació contínua no es pot tenir més d’un 35 % de faltes d’assistència.