Canvis d’horari

Un cop formalitzada una matrícula oficial s’admetran canvis a l’horari assignat d’acord amb les següents condicions:

  • Quan una vegada feta la matrícula a l’EOI Amposta es tingui un horari incompatible, laboral o acadèmic.
  • Només es podran concedir canvis a l’horari assignat si hi ha places vacants; l’alumnat interessat haurà de presentar una sol.licitud a secretaria dintre els terminis establerts (des de setembre fins a finals d’octubre).
  • Les instàncies es classificaran per idioma i horari sol·licitat i tindran un número d’ordre; es resoldran a mesura que vagin sorgint les condicions per tal que es puguin concedir i es notificaran a l’interessat/ada.
  • El canvi serà oficial i definitiu per a la resta de curs.