Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat

En el marc del Pla d’Educació digital de Catalunya un dels objectius a assolir és la millora de la competència digital de l’alumnat.

El desplegament de les competències digitals és indispensable per a tota persona que vulgui interactuar amb normalitat en la societat actual. Es tracta d’un conjunt d’habilitats, coneixements i actituds que l’alumnat ha d’anar assolint durant la seva estada a l’educació bàsica i obligatòria. (Orientacions per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat. Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura digital Àrea de Cultura digital, 2021).

 

A nivell de centre s’ha iniciat el treball del desplegament de la competència digital de l’alumnat fent una reflexió conjunta sobre quines competències digitals estem treballant actualment al centre i amb quines activitats i recursos digitals ho fem:

 

 Accés restringit. Només tenen accés els professionals del centre

 

També s’està treballant en l’elaboració d’un document on es detalli el desplegament de la competència digital de l’alumnat.