Diagnosi

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) han esdevingut eines que han modificat el model social, econòmic i educatiu. Aquest canvi de primer ordre ha reformulat el punt de vista de l’educació amb aquestes eines. L’escola ha de fer front a aquest nou repte per adequar els processos d’ensenyament i l’aprenentatge a aquest canviant món tecnològic. És necessari que l’escola incorpori les TIC en el dia a dia perquè esdevinguin Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) en el context educatiu, facilitant a tot l’alumnat i a la comunitat educativa la seva utilització per aprendre i comunicar-se.

El repte que afronta el nostre centre és el d’utilitzar les TIC com una eina en les activitats d’ensenyament i aprenentatge, en l’organització del centre i en la gestió acadèmica. Es tracta de materialitzar aquest apropament entre les tecnologies de la informació i la comunicació i el món educatiu, i facilitar l’aprenentatge en l’era digital, adaptant els continguts i aplicacions per transformar un model educatiu, basat en metodologies tradicionals, en una educació fomentada en la Societat del Coneixement.
La nostra escola cerca el desenvolupament integral de la competència digital de tot el seu alumnat. Un desenvolupament que es duu a terme aplicant noves metodologies i eines digitals en els processos d’ensenyament i aprenentatge perquè l’alumant assoleixin una competència digital que els permeti ser autònoms i crítics en l’ús de les TIC. L’escola, com a agent democratitzador, ha de ser garant d’aquest assoliment i afavorir la reducció de la fractura digital que encara és vigent en la nostra societat.
DIAGNOSI
Per realitzar la diagnosi digital del centre utilitzem l’eina d’avaluació: SELFIE.
S’ha implementat l’eina selfie creada per la Comissió Europea d’educació que permet a partir d’un qüestionari valoratiu amb preguntes diferenciades per a l’equip directiu, professorat i alumnat avaluar l’evolució de la integració de la tecnologia de l’institut-escola. Cada final d’any es repeteix el procés d’avaluació per mesurar l’evolució de la integració de les TIC al centre i la seva maduresa digital.
A partir de l’anàlisi de les dades d’aquesta eina, es van detectar els següents punts forts i punts febles dels aspectes següents :

PUNTS FORTS
LIDERATGE
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL CONTINU
PEDAGOGIA: SUPORTS I RECURSOS
PUNTS A MILLORAR
PEDAGOGIA: IMPLEMENTACIÓ A L’AULA
INFRAESTRUCTURA I EQUIPS
PRÀCTIQUES D’AVALUACIÓ
Estratègia digital de centre
Objectius
Planificació de les activitats
Avaluació
Cultura digital