Imprimeix

Consell Escolar

Eleccions dels consells escolars

eleccionsconsellescolar

Calendari del procés electoral

 • Inici del procés: a partir del dia 7 de novembre de 2016
 • Constitució de les meses electorals: abans del dia 16 de novembre de 2016
 • Votacions: entre els dies 28 de novembre i 2 de desembre de 2016, ambdós inclosos
 • Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: abans del dia 22 de desembre de 2016

 

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

 

 • Participar en l'aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 • Participar en l'aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 • Avaluar l'aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 • Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 • Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.
 • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.


 

 1. El consell escolar d'un centre públic està integrat per:
  • El director o directora, que el presideix.
  • El cap o la cap d'estudis.
  • Un o una representant de l'ajuntament de la localitat on es troba situat el centre.
  • El secretari o secretària del centre que assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell.
  • Els i les representants del professorat s'elegeixen pel claustre.
  • Els i les representants de l'alumnat i dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i entre ells.
  • Un o una representant del personal d'administració i serveis, elegit per i entre aquest personal.
  • En els centres específics d'educació especial i en els que tinguin unitats d'educació especial també és membre del consell escolar un o una representant del personal d'atenció educativa. La representació d'aquest personal no té la consideració de representació del professorat als efectes de determinar la composició del consell escolar.

2. El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total de membres del consell, elegits pel claustre i en representació d'aquest.

3. El nombre de representants de l'alumnat i pares i mares o tutors, en conjunt, no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell. Una de les persones representants dels progenitors la designa l'associació de pares i mares més representativa del centre.

 

4. Cada centre determina la composició del consell escolar que queda recollida a les seves normes d'organització i funcionament, d'acord amb el que s'estableix en el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius i la resta de legislació vigent.

 

5. En els centres que imparteixen exclusivament ensenyaments que duen a l'obtenció de títols acadèmics que equivalen a títols universitaris, en les escoles oficials d'idiomes, en les escoles d'art, en els centres que imparteixen ensenyaments de règim especial d'esports i en els altres centres que imparteixen ensenyaments exclusivament a alumnes majors de divuit anys, no hi ha representació dels pares i mares dels i de les alumnes.

 

6. El centre no pot modificar la configuració del consell escolar dins dels tres cursos acadèmics següents a aquell en què és determinada. L'aprovació d'una modificació en la composició del consell escolar no entrarà en vigor fins al primer procés electoral que es dugui a terme després que s'hagi aprovat.

 

Un cop constituït, el consell escolar del centre ha de designar una persona que impulsi mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

 

 

 

En el cas de l'EOI d'Amposta, i tal com recullen els principals documents marc del centre, la composició del nostre consell està formada per 10 membres :

 

 • 3 representants d'alumnes
 • 3 representants de professors
 • 1 representant del Personal d'Administració i Serveis
 • 1 representant de l'Ajuntament
 • La directora
 • El secretari (amb veu , però sense vot)


Constitució actual del Consell Escolar 

Presidenta

 • Helena Franch Torres

Secretari

 • Roberto E. Fernández Hernández

Representants del Sector Professors

 • Roberto E. Fernández Hernández
 • Cinta Santos Monllau
 • Céline Arnoux

Representants del Sector Alumnes

 • Daniel Miguel Díaz
 • Josep Palmer Margalef
 • Montserrat Capafons López

Representants de l'Ajuntament

 • Inés Martí Herrero

Representants del PAS

 • M. Pilar Garcia Bel