Imprimeix

Qui som?

Què són les Escoles Oficials d'Idiomes?

quisomLes Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) són centres públics, no universitaris, d'ensenyament d'idiomes moderns, que imparteixen els ensenyaments especialitzats regulats per la LOE.

Les Escoles Oficials d'Idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l'Estat espanyol, són les úniques oficials i es poden obtenir tant en convocatòria oficial com en convocatòria lliure.

Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de regim especial (DOGC núm. 5297, de 15.1.2009).
ORDRE EDU/34/2009, de 30 de gener, pel qual s'organitzen les proves específiques de certificació dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de regim especial que s'imparteixen a les escoles oficials d'idiomes (DOGC núm. 5318 de 13.02.2009).

Els ensenyaments d'idiomes a les EOI

El pla d'estudis de les Escoles Oficials d'Idiomes

El pla d'estudis s'estructura en quatre nivells:

Nivell Bàsic

1r i 2n curs

Nivell Intermedi

3r curs

Nivell Avançat

4t i 5è curs

Nivell C1

C1

Cada curs té una durada mínima de 150 hores.

En el cas d'idiomes com l'àrab, el grec, el japonès, el rus i el xinès la durada dels tres nivells és superior a 5 anys.

El pla d'estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d'idiomes que s'hi imparteixen, que és la capacitació de l'alumnat en l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general.

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l'alumnat:

  • Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l'escrit.
  • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
  • Desenvolupi estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l'ús de l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d'interès personal.
  • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Horaris

A l'EOI d'Amposta hi ha dues modalitats d’horari per estudiar les diferents llengües:

  • Extensiu:
    • classes per les tardes de dues hores i mitja en dies alterns (dilluns i dimecres / dimarts i dijous).
  • Semipresencial:
  • una classe de dues hores i mitja i activitats a l'EOI Campus.

Cada EOI ofereix diferents modalitats d'horari.

Altres activitats

Les Escoles Oficials d'Idiomes col·laboren en diferents plans del Departament d'Ensenyament amb cursos d'anglès adreçats a ensenyants en actiu o bé a estudiants de determinades famílies de la Formació Professional i Escoles d'art.