Matrícula alumnat PIA i reserva places

Professorat que ha tingut la condició PIA (EOI/IOC) o que ha gaudit de reserva de places d’altres llengües en el curs 2018-2019 

NOVETAT IMPORTANT! 

ALUMNAT EOI (Antic professorat curs 18-19)

El proper curs 2019-2020, el programa dels cursos a les EOI canviarà a una nova proposta que s’anomenarà PIA+.

L’alumnat que fins aquest curs 2018-2019 ha gaudit d’una plaça als Cursos extensius d’anglès per a professorat (PIA) o Reserva de places a cursos ordinaris per a professorat a les EOI (alemany, àrab, francès, italià, rus i xinès) i que ha obtingut la qualificació d’APTE/A a la convocatòria de juny 2019 mantindrà les condicions del programa i se li garantirà la gratuïtat i la continuïtat de l’aprenentatge de l’idioma.  Aquest alumnat ha de seguir les instruccions de matriculació de l’alumnat ordinari atès que ja és alumne/a d’una EOI.

L’alumnat que fins aquest curs 2018-2019 ha tingut una plaça però per motiu de renúncia (dins el termini establert per l’EOI o fóra del termini), per abandonament o per no obtenir la qualificació d’apte al juny 2019, perdrà les condicions del programa. Aquest alumnat podrà acollir-se a les condicions del nou programa PIA+.

Per a qualsevol dubte, adreceu-vos a la secretaria de l’EOI d’Amposta.

 

PROGRAMA PIA+ (Nou professorat curs 19-20)

Programa per a la millora de la competència comunicativa en llengua estrangera del professorat:  PIA+ 2019-2020

El Programa PIA+ 2019-2020 és un ajut a l’estudi per al professorat que cursi i superi una llengua estrangera en una EOI o a l’IOC per als nivells següents:

 • nivells de 4rt, 5è, C1 i C2 per a la llengua anglesa a les EOI
 • nivells de 3r, 4rt i 5è per a la llengua anglesa a l’IOC
 • tots els nivells per a les llengües alemany, àrab, francès, italià, rus i xinès

Destinataris: professorat en actiu de centres públics, municipals i privats concertats.

Requisits:

 • ser docent i estar en actiu en un centre públic, municipal o privat concertat
 • disposar de correu xtec

Procediment:

 1. El professorat que ja és alumne/a d’EOI en els cursos i idiomes especificats anteriorment, a l’octubre cal identificar-se a la secretaria de l’EOI corresponent amb el carnet docent per tal de sol·licitar participar en el programa PIA+.
 2. El professorat que no és alumne/a d’una EOI o de l’IOC, cal que participi en el procés de preinscripció demanant plaça a l’EOI on vol estudiar o a l’IOC, si obté plaça cal que es matriculi  i aboni les taxes o preus públics corresponents. Les condicions per obtenir plaça a una EOI, el calendari i el procediment seran els mateixos que per a qualsevol altra persona sol·licitant. Consulteu el procés de preinscripció i matrícula d’alumnes ordinaris.
 3. Per participar en el programa PIA + i sol·licitar l’ajut, el correu electrònic que s’ha de fer constar és el correu xtec i s’ha d’indicar que la persona sol·licita participar en el programa PIA+. La inscripció amb correu xtec identifica l’usuari com a docent i permetrà sol·licitar l’ajut en finalitzar el curs. El Departament d’Educació validarà aquesta informació abans d’iniciar el procediment de retorn de la matrícula.
 4. No està permès matricular-se com a alumnat oficial i lliure del mateix idioma en el mateix any acadèmic.

Sol·licitud de l’ajut:

 • podrà sol·licitar l’ajut el professorat que obtingui la qualificació d’apte
 • el retorn de la matrícula es gestionarà en finalitzar el curs
 • es podrà sol·licitar el retorn de taxes de només un idioma
 • el procediment per a sol·licitar l’ajut s’informarà oportunament en aquest mateix espai web

 

Per a més informació sobre el Programa PIA+ dirigiu-vos a  formació en Llengües Estrangeres del Servei de Formació i Desenvolupament Professional del Professorat:  formlle@xtec.cat

Per a informació sobre els cursos a les EOI adreceu-vos a l’EOI corresponent i sobre els cursos a l’IOC contacteu amb eoiinfo@ioc.cat.

 

Horari de classes curs 2019-2020

A partir d’ara els grups i horaris seran els mateixos que els alumnes ordinaris.

 

APP EOI

Totes les notificacions de l’escola (avís d’absència de professors, informació d’exàmens, etc.) es faran a través de l’app, la qual podreu descarregar de manera gratuïta cercant “Centrosnet” a qualsevol dels sistemes operatius del vostre mòbil.

Instruccions per instal·lar l’APP

Nou alumnat: Documentació a presentar per formalitzar la matrícula

Alumnes nous
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport (a una sola cara i sense retallar). Únicament si no la vau portar el dia –.
 • 2 fotos tamany carnet per a l’expedient i per al carnet EOI d’estudiant.
 • Papereta de l’últim curs aprovat o acreditació de coneixements amb alguna de les equivalències o titulacions (original i fotocòpia). Únicament si no vau acreditar el dia –.
 • Autorització drets d’imatge (majors d’edat). (També es podrà emplenar a secretaria al moment de fer la matricula).
 • Sol·licitud de matrícula. (També es pot emplenar a secretaría al moment de fer la matrícula).
 • Justificant de pagament (30,00€).