Matrícula Nou Alumnat

Preinscripció i matrícula curs 2023-2024 (Alumnes d’A1 a C2)

Preinscripció a les Escoles Oficials d’Idiomes del 4 al 13 (fins les 14.00h) de setembre de 2023.

Cliqueu aquí: Aplicatiu de preinscripció i MATRÍCULA**

Cliqueu aquí per a consultar la guia de preinscpció i matrícula, PAS a PAS.

*Aquesta aplicació serveix per fer la prova de nivell online (d’anglès i francès), consultar les admissions i formalitzar la corresponent matrícula.

**L’escola no avisa els alumnes de  les diferents etapes del procés; és responsabilitat dels alumnes entrar en l’aplicació de preinscripció per conèixer l’estat de la seva preinscripció i les diferents etapes a seguir.

 

Abans de fer la preinscripció a través del botó “Identificació”, és imprescindible que llegiu atentament la informació que trobareu a la pàgina web del Departament.

Si teniu dubtes, també podeu consultar les PREGUNTES MÉS FREQUENTS SOBRE LES EOI’S

Cliqueu aquí: Aplicatiu de preinscripció i MATRÍCULA***

*Aquesta aplicació serveix per fer la prova de nivell online (d’anglès i francès), consultar les admissions i formalitzar la corresponent matrícula.

**Les dades introduïdes han de ser exactament les mateixes que al vostre DNI.

**L’escola no avisa els alumnes de  les diferents etapes del procés; és responsabilitat dels alumnes entrar en l’aplicació de preinscripció per conèixer l’estat de la seva preinscripció i les diferents etapes a seguir.

Test de Nivell (només per als alumnes que hagin triat aquesta opció)

 • El test de nivell d’anglès i francès son telemàtics, per tant, no cal vindre a l’escola a fer-los presencialment.
 • El període de test de nivell s’inicia en el moment de fer la preinscripció (dia 4 de setembre) i fins al dia 13 de setembre a les 17.00 h.
 • IMPORTANT! El test de nivell de català serà presencial el dimarts dia 12 de setembre al es 18.00 h a l’EOI d’Amposta.

Més informació i taules d’exempcions

Taula de certificats i diplomes que acrediten competència en llengua estrangera de nivell B1 o superior, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

 

Test de nivell en línia 

La prova consisteix en un test de preguntes d’opció múltiple repartides en tres blocs de preguntes. El primer bloc avalua l’ús de la llengua, el segon i el tercer bloc avaluen l’ús de la llengua i la comprensió oral. La dificultat de les preguntes augmenta progressivament. En acabar cada bloc els alumnes coneixeran el curs al qual han estat assignats i, segons el resultat obtingut, se’ls permetrà continuar al bloc següent, si és el cas. L’alumnat al qual se li ofereixi la possibilitat de continuar al bloc següent, podrà rebutjar-ho i quedar-se amb l’assignació obtinguda al bloc anterior, si així ho vol.

La durada del primer bloc és de 45 minuts, la del segon bloc és de 30 minuts i la del tercer és de 35 minuts.

 

TEST DE NIVELL DE CATALÀ (PRESENCIAL)

 • Dimarts dia 12 de setembre a les 18.00 h a l’EOI d’Amposta.

ESTRUCTURA DE LA PROVA
●Ús de la llengua (UL) 45 min
●Expressió escrita (EE) 30 min
●Expressió oral (EO) 10 min

 

 

Horaris i grups

Horaris, professorat i aules d’anglès, català i francès*

*Horari subjecte a possibles canvis esdevinguts per causes de força major.

 

Inici de classes

 • 20 de setembre: grups de dilluns i dimecres
 • 21 de setembre: grups de dimarts i dijous
 • 25 de setembre semipresencials de C2 de català
 • 26 de setembre semipresencials de B1, B2 i C1 d’anglès

Cursos semipresencials

Aquesta modalitat de cursos està pensada per les persones que tenen poca disponibilitat horària per venir al centre i volen aprendre d’una manera autònoma però guiada per un professor/a EOI. En la modalitat semipresencial la càrrega lectiva del curs es reparteix de
manera igual entre el treball presencial al centre i el treball individual online.

La formació en aquesta modalitat comporta:
1. L’assistència a una sessió setmanal de 2.15 hores al centre on es practicarà, sobretot, la interacció oral.

2. El treball individual en els entorns virtuals d’aprenentatge Moodle o altres realitzant els materials i les tasques suggerides pel professor/a.
Això equival a un treball individual de 5 hores setmanals aproximadament.

Aquest curs 2023-2024 ofertem un grup de B1, B2, i C1 semipresencial d’anglès i dos grups semipresencials de C2 de català.

Consulteu els horaris més amunt.

Preus de matrícula

Hi ha dos tipus diferents d’imports:

  1. Les Taxes corresponen als estudis de Nivell Intermedi 1 (B1) i Intermedi 2 (B2.1 i B2.2)
  2. Els Preus públics corresponen als estudis de Nivell Bàsic (A1 i A2) , Avançat C1 i Avançat C2.

TAXES

Primera vegada Primera repetició
Matrícula Ordinària 297,60€+30*€ 386,90€+39*€ 535,70€ + 54*€
Família Nombrosa (Cat. General) i Monoparental (Cat. Gral i especial) 148,80€+15*€ 193,45+19,50*€ 267,85€ + 27*€

 

PREUS PÚBLICS

Primera vegada Primera repetició
Matrícula Ordinària 275,00€+30*€ 357,50€+39*€ 495,00€ + 54*€
Família Nombrosa (Cat. General) i Monoparental (Cat. Gral i especial) 137,05€+15*€ 178,75€+19,5*€ 247,50€ + 27*€

Taxes, preus públics i exempcions/bonificacions

Hi ha dos tipus diferents d’imports:

  1. Les Taxes corresponen als estudis de Nivell Intermedi 1 (B1) i Intermedi 2 (B2.1 i B2.2)
  2. Els Preus públics corresponen als estudis de Nivell Bàsic (A1 i A2) , Avançat C1 i Avançat C2.

Exempcions i bonificacions generals per a taxes i preus públics

En el pagament de l’import de totes les taxes s’estableixen les bonificacions i exempcions generals següents:

Bonificació del 50% de l’import per a:

 • membres de família nombrosa de categoria general i
 • membres de famílies monoparentals.

Exempció del 100% del pagament per a:

 • membres de família nombrosa de categoria especial,
 • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills i filles),
 • persones amb discapacitat igual o superior al 33% i
 • infants o adolescents en acolliment familiar.

 

A més de les bonificacions i exempcions generals que s’apliquen a aquestes taxes i preus públics, s’estableixen les exempcions addicionals següents per a:

Consulteu bonificacions TAXES

Consulteu bonificacions PREUS PÚBLICS

NORMATIVA TAXES I PREUS PÚBLICS

Preus públics ORDRE ENS/155/2020, de 18 de setembre, per la qual se suprimeixen, es creen i s’actualitzen els preus públics i els imports de determinats ensenyaments i serveis docents de les escoles oficials d’idiomes del Departament d’Educació. en aquest enllaç

ORDRE EDU/114/2021, de 25 de maig, per la qual es modifica l’Ordre EDU/155/2020, de 18 de setembre, per la qual se suprimeixen, es creen i s’actualitzen els preus públics i els imports de determinats ensenyaments i serveis docents de les escoles oficials d’idiomes del Departament d’Educació en aquest enllaç.

Taxes ORDRE EDU/90/2023, de 21 d’abril, per la qual es dona publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d’Educació. en aquest enllaç

Consulteu tota la informació al web de GENCAT*

*En totes les EOI de Catalunya, a la matrícula oficial se li afegeix l’import de 30 € per l’aportació per material.

 

Oferta de places vacants per la matrícula del nou alumnat 2023-2024.

 

Documentació a presentar per formalitzar la matrícula

Alumnes nous

Aquesta documentació és imprescindible que la porteu entre dimecres dia 20 de setembre i divendres dia 6 d’octubre.  Podreu deixar la documnetació a una bústia que trobareu al passadís de l’escola (NO a les classes/aules).

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport (a una sola cara i sense retallar)
 • 2 fotos mida carnet (NO fotos escanejades) 1 per a l’expedient i 1 per al carnet EOI d’estudiant (a secretaria només s’ha de lliurar la foto per a l’expedient, amb el nom posat al darrere)
 • Papereta de l’últim curs aprovat o acreditació de coneixements amb alguna de les equivalències o titulacions original i fotocòpia (si no us heu preinscrit a 1r o a test de nivell)
 • Resguard de preinscripció.
 • Resguard de matrícula per al centre (codi de barres).
 • Justificants de pagament.
 • En cas d’exempcions de pagament parcials o totals, original i fotocòpia de la documentació que dóna dret a l’exempció o reducció de taxes, carnet vigent que eximeix de pagament total o parcial (si escau).

Aquesta altra documentació la podeu portar emplenada o es podrà emplenar al centre al moment de la matrícula.

Instruccions pagaments

Instruccions pagament de matrícules per caixer automàtic.

El termini de pagament serà fins les 24h del dia següent de la matrícula.