Permanència en els estudis

Dins de cada nivell bàsic, intermedi i avançat, l’alumne té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.

L’alumne que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic (1r) i no el supera o que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell avançat (4t) i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada.

Per cursar per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic (1r) o el primer curs del nivell avançat (4t), l’alumne ha de demanar-ho al director o directora de l’escola, que haurà de valorar les circumstàncies al·legades per l’alumne en la sol·licitud, i el procés d’aprenentatge seguit per l’alumne al llarg dels dos cursos realitzats.

L’alumne que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic (2n) o al segon curs del nivell avançat (5è) el pot cursar un màxim de dues vegades.

Dins de cada nivell C1 i C2 l’alumne té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, un màxim de dos cursos acadèmics. En casos excepcionals, el director o directora podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumne que ho sol·liciti.

En casos excepcionals, que ha de valorar el director o directora de l’escola i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, el director o directora podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumne que ho sol·liciti, quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent. Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell.

PROCEDIMENT PER DEMANAR UNA CONVOCATÒRIA ADDICIONAL:

Cal presentar una sol·licitud a la secretaria del centre dirigida a la directora. A la sol·licitud s’hauran de justificar les circumstàncies sota les quals es demana una convocatòria addicional. L’alumne/a rebrà la resposta per correu ordinari abans del període de formalització de la matrícula.

TERMINI: fins al dia 9 de juliol de 2017.

La direcció de l’escola resoldrà la sol·licitud considerant l’expedient i les circumstàncies de l’alumne/a.

MATRÍCULA: En cas que es concedeixi, se l’informarà a l’alumne de la data en la qual s’haurà de matricular.

Si no es concedeix la convocatoria addicional o bé l’alumne/a opta per no sol·licitar-la, sempre podrà, si així ho decideix, examinar-se en règim lliure de les proves de certificat del nivell intermedi, avançat i/o nivell C1.