Qui som?

Les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) són centres públics, no universitaris, d’ensenyament d’idiomes moderns.

Els ensenyaments d’idiomes que s’imparteixen a les EOI de Catalunya es regeixen pel currículum LOMCE. El currículum LOMCE segueix les recomanacions del Consell d’Europa tal com es concreten en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Les Escoles Oficials d’Idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l’Estat espanyol, són les úniques oficials i es poden obtenir tant en convocatòria oficial com en convocatòria lliure.

Per cursar ensenyaments d’idiomes a escoles oficials cal presentar la sol·licitud de preinscripció, llevat que es tracti de continuar a la mateixa escola en els ensenyaments del mateix idioma que es cursa actualment.

Per accedir als ensenyaments d’idiomes en les EOI cal tenir 16 anys complerts l’any que es comencen els estudis. També hi poden accedir els més grans de 14 anys per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat en l’ESO.

La preinscripció, unificada per a totes les EOI de Catalunya, es fa mitjançant un formulari per via telemàtica. Es pot fer un màxim de dues preinscripcions i a dos idiomes diferents. En cada preinscripció es poden triar dues opcions de centre i fins a quatre horaris.

El pla d’estudis de les Escoles Oficials d’Idiomes

Aquests ensenyaments s’estructuren en diversos nivells segons l’idioma:

Nivell Bàsic A2 (LOMCE) 1r i 2n curs
Nivell Intermedi B1 (LOMCE) 3r curs
Nivell Intermedi B2 (LOMCE) 4t i 5è curs
Nivell C1 (LOMCE) C1

Cada curs té una durada mínima de 130 hores.

L’objectiu del pla d’estudis de l’Escola Oficial d’Idiomes d’Amposta

La finalitat dels ensenyaments d’idiomes és capacitar l’alumnat per utilitzar l’idioma de manera efectiva com a vehicle de comunicació general. Per assolir aquesta finalitat cal aconseguir els objectius següents:

  • adquirir les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit;
  • desenvolupar estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació;
  • desenvolupar estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal, i
  • desenvolupar actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Quan s’assoleixen els objectius finals del segon curs s’obté el certificat del nivell bàsic A2. Els certificats de nivell intermedi B1, intermedi B2 i C1 de les EOI només es poden obtenir si se superen les proves corresponents.

Horaris

A l’EOI d’Amposta hi ha dues modalitats d’horari per estudiar les diferents llengües:

  • Extensiu: classes per les tardes de dues hores i mitja en dies alterns (dilluns i dimecres / dimarts i dijous).
  • Semipresencial: una classe de dues hores i mitja i activitats a l’EOI Campus.

Cada EOI ofereix diferents modalitats d’horari.

Altres activitats

Les Escoles Oficials d’Idiomes col·laboren en diferents plans del Departament d’Ensenyament amb cursos d’anglès adreçats a ensenyants en actiu o bé a estudiants de determinades famílies de la Formació Professional i Escoles d’art.