Renúncies

Hi ha dos tipus de renúncies:

– al curs que s’està cursant en l’actualitat
– a un curs aprovat anteriorment

Al curs que s’està cursant en l’actualitat

Un alumne o alumna oficial pot presentar, al director o directora de l’escola, la renúncia a la matrícula en un idioma en un termini que finalitza:

Cursos extensius: fins al darrer dia hàbil de novembre

L’alumne oficial pot presentar al director o directora de l’escola la renúncia a la matrícula en un idioma, en un termini que finalitza el darrer dia hàbil de novembre per als cursos extensius. Aquesta renúncia no suposa el còmput del curs a l’efecte de repetició, ni el dret al retorn de l’import de la matrícula (que només es pot demanar fins al 10 d’otubre del 2023).

Renúncia amb dret de retorn de taxes: fins al 10 d’octubre de 2023 inclòs.

Un cop passat el termini de renúncia establert, si un alumne oficial abandona el curs, aquest abandonament li computa a l’efecte de repetició i l’alumne té, a tots els efectes, la consideració de “no presentat/ada” en la qualificació final. L’alumne només pot fer una d’aquestes renúncies per curs.

Sol·licitud renúncia matrícula

Al curs aprovat anteriorment

Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d’idiomes pot sol·licitar al director o directora de l’escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat. L’escola pot concedir la renúncia un cop obtinguts els informes oportuns del departament d’aquell idioma.

El curs a què s’ha renunciat computa a l’efecte de repetició. Les renúncies esmentades en els apartats anteriors s’han de fer constar en l’expedient acadèmic de l’alumne.