Renúncies

Segons les instruccions d’inici de curs del 2018-2019 (26/06/18):

L’alumne oficial pot presentar al director o directora de l’escola la renúncia a la matrícula en un idioma, en un termini que finalitza el 30 de novembre per als cursos extensius. Aquesta renúncia no suposa el còmput del curs a l’efecte de repetició, ni el dret al retorn de l’import de la matrícula (que només es pot demanar fins al 5 d’otubre del 2018).

Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un alumne oficial abandona, el curs computa a l’efecte de repetició i l’alumne ha de tenir, a tots els efectes, la consideració de “no presentat ” en la qualificació final. L’alumne només pot fer una d’aquestes renúncies per curs.

Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d’idiomes pot sol·licitar al director o directora de l’escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat. L’escola pot concedir la renúncia un cop obtinguts els informes oportuns del departament d’aquell idioma.