Imprimeix

Certificats i títols

L'EOI d'Amposta o el Departament d'Ensenyament expedeixen els següents certificats.

  • Certificat de nivell bàsic que es correspon amb el nivell A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües, del Consell d'Europa (MERC).
  • Certificat de nivell intermedi que es correspon amb el nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües, del Consell d'Europa (MERC).
  • Certificat de nivell avançat que es correspon amb el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües, del Consell d'Europa (MERC), té caràcter oficial i validesa a tot el territori espanyol i europeu.
  • Certificat de nivell C1 que es correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües, del Consell d'Europa (MERC), té caràcter oficial i validesa a tot el territori espanyol i europeu.

CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC

El Certificat de nivell bàsic s’obté en aprovar el 2n nivell. No cal sol·licitar-ne l’expedició. L’escola l’expedeix d'ofici (de manera automàtica) a totes les persones aprovades. 

Es pot passar a recollir i signar personalment el llibre de registre de Certificats, presentant l'original del DNIdel -- al -- de juliol o a partir del 16 d'octubre de l’any que s’ha aprovat.
NO es lliuraran certificats durant el mes de setembre ni durant la primera quinzena d'octubre.

CERTIFICAT DE NIVELL INTERMEDI

El Certificat de nivell intermedi s’obté en aprovar el 3r nivell (alumnes oficials) o la prova per a l'obtenció del certificat d'idiomes de nivell intermedi (alumnes lliures). No cal sol·licitar-ne l’expedició. L’escola l’expedeix d'ofici (de manera automàtica) a totes les persones aprovades, tant per a l’ensenyament oficial presencial com per als candidats lliures.

Es pot passar a recollir i signar personalment el llibre de registre de Certificats, presentant l'original del DNI, del -- al -- de juliol o a partir del 16 d'octubre de l’any que s’ha aprovat.
NO es lliuraran certificats durant el mes de setembre ni durant la primera quinzena d'octubre.
 
TÍTOL/CERTIFICAT DE NIVELL AVANÇAT
 
El Títol/Certificat de nivell avançat s'obté en aprovar el 5è nivell (alumnes oficials) o la prova per a l'obtenció del certificat d'idiomes de nivell avançat (alumnes lliures).

L’expedeix el Departament d’Ensenyament, amb prèvia sol·licitud, que s'haurà d'emplenar a la secretaria del centre mitjançant l'imprès "Sol·licitud de títol acadèmic i professional no universitari", personalment o per autorització, i abonament de les taxes corresponents (74,95,-€) a qualsevol oficina de "La Caixa" mitjançant targeta de crèdit o de dèbit. La tramitació s’ha de fer a la secretaria de l'EOI i cal portar l'original i una fotocòpia del DNI (impresa a una sola cara i sense retallar) i el carnet vigent que eximeix del pagament parcial (37,50,-€), per ser família nombrosa general o monoparental, o total de la taxa, per ser família nombrosa especial, per tenir una discapacitat igual o superior al 33% o ser víctima d'actes terroristes, si s'escau. 

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell avançat, per als alumnes oficials, és del -- al -- de juliol o a partir del 16 d’octubre de l'any que s'ha aprovat.

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell avançat, per als alumnes lliures APTES, convocatòria EXTRAORDINÀRIA (febrer 2018), és del 05 d'abril al 31 de maig, ambdós inclosos, en horari de dilluns i dimarts de 15.00h a 17.30h i dijous i divendres de 10.00h a 14.00h, en dimecres NO es tramitaran títols. Divendres 6 i 13 d'abril NO es tramitaran títols. S'aconsella que, en el cas que es vingui de lluny, es concerti cita prèvia amb secretaria.

Una vegada pagades les taxes i recollit el resguard de pagament, amb el segell i la signatura del secretari del centre, se us informarà de l'arribada del títol per correu postal perquè vingueu a recollir-lo i signar personalment el llibre de registre de recepció i lliurament de títols, presentant el resguard de la sol·licitud del títol, que s'haurà de RETORNAR a la secretaria del centre, i l'original del DNI.

El resguard de la sol·licitud de títol té els MATEIXOS EFECTES LEGALS QUE EL TÍTOL ACADÈMIC mentre que aquest es tramita.

Cal tenir en compte que NO es lliuraran títols durant el mes de setembre ni durant la primera quinzena d'octubre.

Important per als alumnes que volen cursar el nivell C1: Per formalitzar la matrícula al nivell C1 cal presentar el Certificat de nivell avançat o el resguard d’haver-lo sol·licitat.

TÍTOL/CERTIFICAT DE NIVELL C1
 
El Títol/Certificat de nivell C1 s'obté en aprovar aquest nivell (alumnes oficials).

L’expedeix el Departament d’Ensenyament, amb prèvia sol·licitud, que s'haurà d'emplenar a la secretaria del centre mitjançant l'imprès "Sol·licitud de títol acadèmic i professional no universitari", personalment o per autorització, i abonament de les taxes corresponents (74,95,-€) a qualsevol oficina de "La Caixa" mitjantçant targeta de crèdit o de dèbit. La tramitació s’ha de fer a la secretaria de l'EOI i cal portar l'original i una fotocòpia del DNI (impresa a una sola cara i sense retallar) i el carnet vigent que eximeix del pagament parcial (37,50,-€), per ser família nombrosa general o monoparental, o total de la taxa, per ser família nombrosa especial, per tenir una discapacitat igual o superior al 33% o ser víctima d'actes terroristes, si s'escau. 

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell C1, per als alumnes oficials, és del -- de juny al -- de juliol o a partir del 16 d’octubre de l'any que s'ha aprovat.

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell C1, per als alumnes lliures APTES (convocatòria ORDINÀRIA juny 2017), és del -- al -- de juliol o a partir del 16 d'octubre de l'any que s'ha aprovat. S'aconsella que, en el cas que es vingui de lluny, es concerti cita prèvia amb secretaria.

Una vegada pagades les taxes i recollit el resguard de pagament, amb el segell i la signatura del secretari del centre, se us informarà de l'arribada del títol per correu postal perquè vingueu a recollir-lo i signar personalment el llibre de registre de recepció i lliurament de títols, presentant el resguard de la sol·licitud del títol, que s'haurà de RETORNAR a la secretaria del centre, i l'original del DNI.

El resguard de la sol·licitud de títol té els MATEIXOS EFECTES LEGALS QUE EL TÍTOL ACADÈMIC mentre que aquest es tramita.

Cal tenir en compte que NO es lliuraran títols durant el mes de setembre ni durant la primera quinzena d'octubre.


ALTRES CERTIFICATS

Els certificats s'han de demanar amb un mínim d'una setmana d'antelació mitjançant el model de sol·licitud general i el DNI.
No s'expedirà ni es lliurarà cap certificat durant el mes de setembre.

AUTORITZACIONS A TERCERES PERSONES

L'EOI aconsella que cada alumne/a reculli personalment el seu certificat o títol, però en el cas excepcional que no es pugui recollir personalment podrà autoritzar a una altra persona, la qual, a més del seu DNI, haurà de presentar la següent documentació:

  • Document acreditatiu de l'autorització.
  • Original i fotocòpia simple del DNI del/ la sol·licitant del certificat o títol.

Al document acreditatiu de l'autorització hi haurà de constar el nom, cognoms i número de DNI tant de l'interessat/da com de la persona autoritzada, els quals signaran el document, que expressarà que l'objecte de l'autorització és recollir a la secretaria del centre l'esmentat certificat o títol.

click-aquc3ad Descarregar model autorització a terceres persones