Imprimeix

Assistència a classe

assistenciaL'assistència dels alumnes a les classes és obligatòria (art. 22.1.1 de la Llei d'educació).

Pel que fa a les normes d'organització i funcionament del centre, s'establirà un sistema de seguiment i control d'assistència dels alumnes que prevegi els aspectes següents:

Imprimeix

Avaluació

avaluacioAVALUACIÓ CONTÍNUA

L'avaluació contínua realitzada al nostre centre és un sistema l'objectiu fonamental del qual és motivar a l'alumnat a esforçar-se diàriament i així obtenir una recompensa per aquest esforç traduït en notes. Els que opten a aquest sistema són els alumnes matriculats als cursos de 1r, 2n i 4t nivell d'anglès i als cursos de 1r, 2n i 4t nivell de francès.

Imprimeix

Canvis d'horari

can horariUn cop formalitzada una matrícula oficial s'admetran canvis a l'horari assignat d'acord amb les següents condicions:

  • Quan una vegada feta la matrícula a l'EOI Amposta es tingui un horari incompatible, laboral o acadèmic.
  • Només es podran concedir canvis a l'horari assignat si hi ha places vacants; l'alumnat interessat haurà de presentar una sol.licitud a secretaria dintre els terminis establerts (des de setembre fins a finals d'octubre).
  • Les instàncies es classificaran per idioma i horari sol·licitat i tindran un número d'ordre; es resoldran a mesura que vagin sorgint les condicions per tal que es puguin concedir i es notificaran a l'interessat/ada.
  • El canvi serà oficial i definitiu per a la resta de curs.
Imprimeix

Permanència en els estudis

PERMANÈNCIA EN ELS ESTUDISpermanencia

Dins de cada nivell bàsic, intermedi i avançat, l'alumne té dret a romandre matriculat en el règim d'ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l'idioma corresponent.

L'alumne que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic (1r) i no el supera o que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell avançat (4t) i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada.

Per cursar per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic (1r) o el primer curs del nivell avançat (4t), l'alumne ha de demanar-ho al director o directora de l'escola, que haurà de valorar les circumstàncies al·legades per l'alumne en la sol·licitud, i el procés d'aprenentatge seguit per l'alumne al llarg dels dos cursos realitzats.

L'alumne que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic (2n) o al segon curs del nivell avançat (5è) el pot cursar un màxim de dues vegades.

Dins de cada nivell C1 i C2 l'alumne té dret a romandre matriculat en el règim d'ensenyament oficial, modalitat presencial, un màxim de dos cursos acadèmics. En casos excepcionals, el director o directora podrà autoritzar la repetició o permanència d'un curs més en règim oficial presencial a l'alumne que ho sol·liciti.

En casos excepcionals, que ha de valorar el director o directora de l'escola i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, el director o directora podrà autoritzar la repetició o permanència d'un curs més en règim oficial presencial a l'alumne que ho sol·liciti, quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent. Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell.

PROCEDIMENT PER DEMANAR UNA CONVOCATÒRIA ADDICIONAL:

Cal presentar una sol·licitud a la secretaria del centre dirigida a la directora. A la sol·licitud s'hauran de justificar les circumstàncies sota les quals es demana una convocatòria addicional. L'alumne/a rebrà la resposta per correu ordinari abans del període de formalització de la matrícula.

TERMINI: fins al dia 9 de juliol de 2017.

La direcció de l'escola resoldrà la sol·licitud considerant l'expedient i les circumstàncies de l'alumne/a.

MATRÍCULA: En cas que es concedeixi, se l'informarà a l'alumne de la data en la qual s'haurà de matricular.

Si no es concedeix la convocatoria addicional o bé l'alumne/a opta per no sol·licitar-la, sempre podrà, si així ho decideix, examinar-se en règim lliure de les proves de certificat del nivell intermedi, avançat i/o nivell C1.

Imprimeix

Renúncies

Al curs actual

Condicions

Només es pot concedir una renúncia per cada curs del mateix idioma.

La renúncia no computa a efectes de repetició i l’alumne manté la prioritat per matricular-se com a antic alumne al següent any acadèmic, en el torn que la normativa dictamini, excepte si l’alumne sol·licita la devolució de les taxes i se li concedeix. En aquest cas, si volgués tornar a matricular-se, ho hauria de fer en les mateixes condicions que el nou alumnat.

Un cop acceptada la renúncia per part de l’EOI d'Amposta, l’alumne ja no podrà assistir a classe.

Renunciar a la matrícula no implica necessàriament el dret al retorn de cap taxa.

Si un alumne abandona el curs sense que es formalitzi l’acceptació d’una renúncia, tindrà, a tots els efectes, la consideració de “no presentat” i, es computarà el curs a efectes de repetició.

Procediment

Presentació de la sol·licitud, personalment a secretaria. No cal justificació documental. 

La resposta a la sol·licitud es consulta a Centrosnet. A Historial/expedient, ha de posar RENÚNCIA al camp de situació, quan estigui acceptada.


Data límit

Pels cursos extensius: 30 de novembre de 2016

Devolució de taxes

En aquest cas caldrà lliurar presencialment al Departament d’Alumnat tots dos documents: renúncia i devolució de taxesno més tard del dia 5 d’octubre (adjuntant-hi la documentació adient, segons s’estableix al formulari de devolució) per a cursos extensius.

La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxes suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes i per tant, la pèrdua de la condició d’antic alumne per a la matrícula del curs següent.


A cursos aprovats

Es pot sol·licitar la renúncia a un curs superat sempre que:

  • no sigui un curs de certificat (o inferior a un certificat ja assolit),
  • el curs s’hagués aprovat, com a mínim, 10 anys abans de la sol·licitud,
  • el departament corresponent avali que el nivell de l’alumne és, efectivament, inferior.

El curs renunciat computa a efectes de repetició.

Procediment

Presentació de la documentació personalment a secretaria. La resposta es notificarà a l’alumne/a en el termini màxim de 10 dies.

Data límit

S’ha de fer 15 dies abans de la data de matrícula.