Imprimeix

Assistència a classe

assistenciaL'assistència dels alumnes a les classes és obligatòria (art. 22.1.1 de la Llei d'educació).

Pel que fa a les normes d'organització i funcionament del centre, s'establirà un sistema de seguiment i control d'assistència dels alumnes que prevegi els aspectes següents:

  • Hi haurà un control diari de l'assistència de l'alumne/a a classe per part del professor corresponent, i la comunicació del professor a la direcció del centre de les faltes d'assistència dels/les alumnes.
  • Com a conseqüència de les faltes d'assistència, l'alumne pot perdre el dret a l'avaluació contínua: en cas que tingui absències superiors al 35% del temps lectiu. A aquests alumnes només se'ls avaluarà la prova de final de curs.

Alumnes menors d'edat.

  • Tots aquells alumnes menors d'edat hauran de justificar les faltes d'assistència per escrit. Les hauran de presentar al seu professor o a la secretaria del centre emplenant el formulari corresponent, signat i supervisat pel pare, mare o tutor de l'alumne. No obstant això, a principis de cada mes el centre farà saber al corresponent pare, mare o tutor les faltes que ha realitzat l'alumne durant tot el mes. De totes formes, les faltes d'assistència es poden consultar a l'aplicatiu CENTROS-NET, introduint a USUARI la data de naixement (00/00/0000) i a CONTRASENYA, el DNI o NIE de l'alumne, sense lletra.

assist