Avaluació

Per fer el retiment de comptes al final del període de la npstr EDC, hem establerts els següents indicadors.