Avaluació

L’avaluació contínua realitzada al nostre centre és un sistema l’objectiu fonamental del qual és motivar a l’alumnat a esforçar-se diàriament i així obtenir una recompensa per aquest esforç traduït en notes. Els que opten a aquest sistema són els alumnes matriculats als cursos A1, A2 i B2.1 nivell d’anglès i als cursos A1, A2 i B2.1 de nivell francès.

L’avaluació contínua està formada per dos quadrimestres. Cada quadrimestre està compost de dues proves: un examen format per quatre parts (una part gramatical, una comprensió escrita, una comprensió oral i una expressió escrita) i un altre examen que consta d’una expressió oral. Les dues proves es realitzen en dies diferents i en un temps estipulat.

Cada prova quadrimestral comptarà un 50%, per tant, la suma de les proves dels dos quadrimestres equival al 100% de la nota final. Els alumnes que no opten al sistema d’avaluació contínua hauran de fer l’examen final del curs, el qual equivaldrà al 100%. La qualificació final d’aquestes proves serà apte o no apte.

Els alumnes realitzaran les proves de l’avaluació contínua els dies que el professor informarà a principi de curs, sempre i quan el professor no canviï el dia per motius justificables.

  • Es faran 2 proves durant el curs que inclouran totes les destreses (de 2 hores màxim cadascuna).
  • Les proves orals es faran a l’aula EOI amb els ordinadors o bé alumne per alumne davant del professor i en un dia diferent de les proves escrites.
  • L’alumne tindrà la possibilitat de renunciar a l’avaluació contínua al final del curs, durant la darrera setmana de classe, sempre que ho sol.liciti per escrit a la Secretaria de l’EOI.
  • De les 10 proves, l’alumne només podrà faltar-ne a 3. Si en falta a 4, haurà d’anar a l’examen final amb el 100% de la nota.
  • Quant a l’assistència a classe, l’alumne només podrà faltar a un màxim del 35% de les classes; sinó, haurà d’anar a l’examen final amb el 100% de la nota.
  • En cap cas es faran proves “extra” un altre dia de l’oficial si l’alumne falta per qualsevol motiu, justificat o no. En aquest cas, l’alumne sempre té l’opció d’anar a l’exàmen final amb el 100% de la nota.