Certificats i títols

L’EOI d’Amposta o el Departament d’Educació expedeixen els següents certificats:

Certificat de nivell bàsic A2 que es correspon amb el nivell A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües, del Consell d’Europa (MERC).

Certificat de nivell intermedi B1 que es correspon amb el nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües, del Consell d’Europa (MERC).

Certificat de nivell intermedi B2 que es correspon amb el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües, del Consell d’Europa (MERC), té caràcter oficial i validesa a tot el territori espanyol i europeu.

Certificat de nivell avançat C1 que es correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües, del Consell d’Europa (MERC), té caràcter oficial i validesa a tot el territori espanyol i europeu.

Certificat de nivell bàsic A2

El Certificat de nivell bàsic A2 s’obté en aprovar el 2n nivell. No cal sol·licitar-ne l’expedició. L’escola l’expedeix d’ofici (de manera automàtica) a totes les persones aprovades.

Es pot passar a recollir i signar personalment el llibre de registre de Certificats, presentant l’original del DNI en vigor, del 10 al 14 de juliol o a partir del 16 d’octubre de l’any que s’ha aprovat. Cal SOL·LICITAR CITA PRÈVIA per correu electrònic.

NO es lliuraran certificats durant el mes de setembre ni durant la primera quinzena d’octubre.

Certificat de nivell intermedi B1

El Certificat de nivell intermedi B1 s’obté en aprovar el 3r nivell (alumnes oficials) o la prova per a l’obtenció del certificat d’idiomes de nivell B1 (candidats lliures).

No cal sol·licitar-ne l’expedició. L’escola l’expedeix d’ofici (de manera automàtica) a totes les persones aprovades, tant per a l’ensenyament oficial presencial com per als candidats lliures.

ALUMNES OFICIALS: es pot passar a recollir i signar PERSONALMENT el llibre de registre de Certificats, presentant l’original del DNI en vigor, del 10 al 14 de juliol o a partir del 16 d’octubre de l’any que s’ha aprovat. Cal SOL·LICITAR CITA PRÈVIA per correu electrònic.

CANDIDATS LLIURES: es pot passar a recollir i signar PERSONALMENT el llibre de registre de Certificats, presentant l’original del DNI en vigor, del 10 al 14 de juliol o a partir del 16 d’octubre de l’any que s’ha aprovat. Cal SOL·LICITAR CITA PRÈVIA per correu electrònic.

NO es lliuraran certificats durant el mes de setembre ni durant la primera quinzena d’octubre.

Títol/Certificat de nivell intermedi B2

El Títol/Certificat de nivell intermedi B2 s’obté en aprovar el  nivell B2.2 (5è) (alumnes oficials) o la prova per a l’obtenció del certificat d’idiomes de nivell B2 (alumnes lliures).

 • Qui l’expedeix? L’expedeix el Departament d’Educació, amb prèvia sol·licitud, que s’haurà d’emplenar a la secretaria del centre mitjançant l’imprès “Sol·licitud de títol acadèmic i professional no universitari”, personalment o per autorització, i abonament de les taxes corresponents (78,00,-€) a qualsevol caixer de CaixaBank mitjançant targeta de crèdit o de dèbit.
 • On s’ha de tramitar? La tramitació s’ha de fer a la secretaria de l’EOI, presencialment, i cal portar l’original i una fotocòpia del DNI en vigor (impresa a una sola cara i sense retallar) i, si escau, el carnet vigent que eximeix del pagament parcial (39,00,-€), per ser família nombrosa general o monoparental, o total de la taxa, per ser família nombrosa especial, per tenir una discapacitat igual o superior al 33%, ser víctima d’actes terroristes o ser infant o adolescent en acolliment familiar.
 • On s’ha de pagar? El pagament s’ha de fer a qualsevol caixer de CaixaBank amb un codi de barres que es lliura en el moment que es realitza el tràmit.
 • Quan el puc sol·licitar?

Oficials: el període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell intermedi B2, per als alumnes oficials, serà  del 3 al 7 de  juliol o a partir del 16 d’octubre fins el 12 de desembre, de l’any que s’ha aprovat, AMB CITA PRÈVIA a la secretaria del centre per correu electrònic.

Lliures: el període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell intermedi B2, per als alumnes lliures APTES (convocatòria ORDINÀRIA, juny 2023), serà del 17 al 20 de juliol o a partir del 16 d’octubre fins el 12 de desembre, de l’any que s’ha aprovat. S’haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA a la secretaria del centre per correu electrònic.

Un cop exhaurit el període de sol·licitud de títols, de l’any natural que s’ha aprovat, també es podrà demanar, però s’haurà de sol·licitar cita prèvia a secretaria i el tràmit s’haurà d’ajustar als períodes de sol·licitud establerts per l’escola.

 • I el pas final? Una vegada pagades les taxes i recollit el resguard de pagament, amb el segell i la signatura del secretari del centre, se us informarà de l’arribada del títol per correu postal perquè vingueu a recollir-lo i signar personalment el llibre de registre de recepció i lliurament de títols, presentant el resguard de la sol·licitud del títol, que s’haurà de RETORNAR a la secretaria del centre, i l’original del DNI en vigor.
 • Atenció! El resguard de la sol·licitud de títol té els MATEIXOS EFECTES LEGALS QUE EL TÍTOL ACADÈMIC mentre que aquest es tramita.

Cal tenir en compte que NO es lliuraran títols durant la segona quinzena de juliol, el mes de setembre, ni durant la primera quinzena d’octubre.

Important per als alumnes que volen cursar el nivell C1: per formalitzar la matrícula al nivell C1 cal presentar el Certificat de nivell avançat o el resguard d’haver-lo sol·licitat.

Títol/Certificat de nivell avançat C1

El Títol/Certificat de nivell avançat C1 s’obté en aprovar aquest nivell (alumnes oficials).

 • Qui l’expedeix? L’expedeix el Departament d’Educació, amb prèvia sol·licitud, que s’haurà d’emplenar a la secretaria del centre mitjançant l’imprès “Sol·licitud de títol acadèmic i professional no universitari”, personalment o per autorització, i abonament de les taxes corresponents (78,00,-€) a qualsevol oficina de “La Caixa” mitjançant targeta de crèdit o de dèbit.
 • On s’ha de tramitar? La tramitació s’ha de fer a la secretaria de l’EOI, presencialment, i cal portar l’original i una fotocòpia del DNI en vigor (impresa a una sola cara i sense retallar) i, si escau, el carnet vigent que eximeix del pagament parcial (39,00,-€), per ser família nombrosa general o monoparental, o total de la taxa, per ser família nombrosa especial, per tenir una discapacitat igual o superior al 33%, ser víctima d’actes terroristes o ser infant o adolescent en acolliment familiar.
 • On s’ha de pagar? El pagament s’ha de fer a qualsevol caixer de CaixaBank amb un codi de barres que es lliura en el moment que es realitza el tràmit.
 • Quan el puc sol·licitar?

Oficials: el període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell C1, per als alumnes oficials, serà del 3 al 7 de juliol o a partir del 16 d’octubre fins el 12 de desembre, de l’any que s’ha aprovat, AMB CITA PRÈVIA a la secretaria del centre per correu electrònic.

LLiures: el període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell C1, per als alumnes lliures APTES (convocatòria ORDINÀRIA juny 2023), serà del 17 al 20 de juliol o a partir 16 d’octubre fins el 12 de desembre, de l’any que s’ha aprovat, AMB CITA PRÈVIA a la secretaria del centre per correu electrònic.

Un cop exhaurit el període de sol·licitud de títols, de l’any natural que s’ha aprovat, també es podrà demanar, però s’haurà de sol·licitar cita prèvia a secretaria i el tràmit s’haurà d’ajustar als períodes de sol·licitud establerts per l’escola.

 • I el pas final? Una vegada pagades les taxes i recollit el resguard de pagament, amb el segell i la signatura del secretari del centre, se us informarà de l’arribada del títol per correu postal perquè vingueu a recollir-lo i signar personalment el llibre de registre de recepció i lliurament de títols, presentant el resguard de la sol·licitud del títol, que s’haurà de RETORNAR a la secretaria del centre, i l’original del DNI.
 • Atenció! El resguard de la sol·licitud de títol té els MATEIXOS EFECTES LEGALS QUE EL TÍTOL ACADÈMIC mentre que aquest es tramita.

Cal tenir en compte que NO es lliuraran títols durant la segona quinzena de juliol, el mes de setembre, ni durant la primera quinzena d’octubre.

Altres certificats

Els certificats s’han de demanar amb un mínim d’una setmana d’antelació mitjançant el model de sol·licitud general i el DNI.

No s’expedirà ni es lliurarà cap certificat durant el mes de setembre.

Autoritzacions a terceres persones

L’EOI aconsella que cada alumne/a reculli personalment el seu certificat o títol, però en el cas excepcional que no es pugui recollir personalment podrà autoritzar a una altra persona, la qual, a més del seu DNI, haurà de presentar la següent documentació:

·         Document amb signatura original d’autoritzacio a terceres persones 

·         Original del DNI del/ la sol·licitant del certificat o títol.

Al document acreditatiu de l’autorització hi haurà de constar el nom, cognoms i número de DNI tant de l’interessat/da com de la persona autoritzada, els quals signaran el document, que expressarà que l’objecte de l’autorització és recollir a la secretaria del centre l’esmentat certificat o títol.