Objectius

Objectiu 1 :Augmentar la participació del professorat a les xarxes internes i externes fomentant la seva formació.

Objectiu 2: Reflexionar sobre els criteris d’avaluació de l’àmbit digital i la seva metodologia: coavaluació, autoavaluació i feedback.

Objectiu 3: Actualitzar les programacions incloent un apartat de recursos digitals innovadors i creatius.

Objectiu 4: Crear un lloc web on tenir els nostres recursos digitals organitzats