Objectius

Objectiu 1: Augmentar la participació del professorat a les xarxes internes i externes fomentant la seva formació.

Objectiu 2: Establir uns mínims de competència digital que ha de tenir l’alumnat.

Objectiu 3: Actualitzar les programacions incloent un apartat de recursos digitals innovadors i creatius.

Objectiu 4: Crear un lloc web on tenir els nostres recursos digitals organitzats

Objectiu 5: Revisar i elaborar els documents de centre que inclogui la EDC