Permanència en els estudis

En cada un dels nivells bàsic, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, l’alumne té dret a romandre matriculat en règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.

L’alumne que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic, del nivell intermedi B2i o del nivell avançat C2, i no el supera, no pot cursar-lo una altra vegada.

Per cursar per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic, del nivell intermedi B2 o del nivell avançat C2 (només en el cas d’anglès), l’alumne ha de demanar-ho al director o directora de l’escola, que ha de valorar les circumstàncies al·legades per l’alumne en la sol·licitud i el procés d’aprenentatge seguit per l’alumne al llarg dels dos cursos realitzats.

L’alumne que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic o al segon curs del nivell intermedi B2, el pot cursar un màxim de dues vegades.

En casos excepcionals, que ha de valorar el director o directora de l’escola i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, el director o directora pot autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumne que ho sol·liciti, quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent. Es pot concedir una única convocatòria addicional per nivell.

PROCEDIMENT PER DEMANAR UNA CONVOCATÒRIA ADDICIONAL:

Cal presentar una sol·licitud a la secretaria del centre dirigida a la directora. A la sol·licitud s’hauran de justificar les circumstàncies sota les quals es demana una convocatòria addicional. L’alumne/a rebrà la resposta per correu ordinari abans del període de formalització de la matrícula.

TERMINI: fins al dia 9 de juliol de 2023.

La direcció de l’escola resoldrà la sol·licitud considerant l’expedient i les circumstàncies de l’alumne/a.

MATRÍCULA: En cas que es concedeixi, se l’informarà a l’alumne de la data en la qual s’haurà de matricular.

Si no es concedeix la convocatòria addicional o bé l’alumne/a opta per no sol·licitar-la, sempre podrà, si així ho decideix, examinar-se en règim lliure de les proves de certificat del nivell intermedi, avançat i/o nivell C1.