Devolució de taxes

Les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i dins dels terminis que, quan escau, s’assenyalen:

  • Renúncia amb dret a devolució de taxes per a la matrícula de cursos extensius fins al 4 d’octubre (segons Instruccions Inici Curs 2021-22).
  • Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi B1 o del certificat de nivell intermedi B2 o del certificat de nivell C1, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es produeixin amb antelació a la data de publicació de les llistes definitives d’admesos.
  • Pagaments duplicats o per import superior.
  • NO aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumne/a té dret al moment de la matriculació, per l’import corresponent.
  • NO prestació del servei per causes no imputables a l’alumne. No es consideren supòsits de força major els canvis d’horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.
  • En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne por sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre.

Les sol·licituds de devolució de taxes es formularan mitjançant el model “Sol·licitud de devolució de taxa en la prestació de serveis docents de les escoles oficials d’idiomes (EOI) o per a la inscripció en les proves lliures”, que es presentarà preferentment a la secretaria de l’EOI.

La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxes suposa L’ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA a tots els efectes i a l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne/a i, per tant, LA RENÚNCIA A LA PLAÇA PER PART DE L’ALUMNE/A.