Devolució de taxes

Les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i dins dels terminis que, quan escau, s’assenyalen:

  • Renúncia amb dret a devolució de taxes per a la matrícula de cursos extensius fins al 10 d’octubre (segons Instruccions Inici Curs 2023-24).
  • Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi B1 o del certificat de nivell intermedi B2 o del certificat de nivell C1, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es produeixin amb antelació a la data de publicació de les llistes definitives d’admesos.
  • Pagaments duplicats o per import superior.
  • NO aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumne/a té dret al moment de la matriculació, per l’import corresponent.
  • NO prestació del servei per causes no imputables a l’alumne. No es consideren supòsits de força major els canvis d’horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.
  • En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne por sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre.

Els alumnes que desitgin sol·licitar la devolució hauran d’accedir a https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/devolucio-ingressos-indeguts  des d’on podran omplir el formulari de sol·licitud i enviar-lo directament al Servei de Gestió Pressupostària per a la seva tramitació.

Nota:  el canal electrònic serà a partir d’ara la via preferent per sol·licitar el retorn de taxes.

Important: les sol·licituds de devolució motivades per la renúncia dintre del termini previst en les instruccions d’inici de cada curs acadèmic, tant si arriben per via electrònica com si arriben en paper, seran desestimades si no van acompanyades de la corresponent sol·licitud de renúncia amb devolució de taxes signada per l’alumne/a i registrada (amb data i segell) per l’EOI.

Sol·licitud de renúncia amb devolució de taxes. (per al tramitador electrònic)

Abans d’omplir formulari de sol·licitud devolució de taxes cal tenir en compte:

  • A l’apartat “Import ingressat o import a retornar”, cal indicar l’import pagat en concepte de “Matrícula” (exemple: 275€; 297€ …).
  • L’import del preu públic abonat en concepte de “Material, corresponent a  l’accés a la plataforma i materials didàctics” (exemple: 30€; 15€ …) no cal especificar-lo i us serà abonat per part de l’EOI a partir del mes de novembre fent arribar la segünet sol·licitud a l’escola.

Sol·licitud retorn import material 30€ (a presentar a l’EOI d’Amposta)

Les persones que no disposen dels mitjans o dels coneixements necessaris per fer el tràmit en línia, poden fer-lo a través de les Oficines de Registre dels serveis centrals d’Educació i dels serveis territorials, utilitzant el servei de “tramitació atesa”. Aquest servei ofereix assistència per poder dur a terme el tràmit sense dificultats.

 No obstant això, la modalitat presencial continuarà activa a la secretaria de l’EOI, mitjançant el formulari habitual:

Sol·licitud de devolució de taxa en la prestació de serveis docents de les escoles oficials d’idiomes (EOI) o per a la inscripció en les proves lliures“, que es presentarà a la secretaria de l’EOI.

La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxes suposa L’ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA a tots els efectes i a l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne/a i, per tant, LA RENÚNCIA A LA PLAÇA PER PART DE L’ALUMNE/A.

Retorn import material 30€

Abans d’omplir formulari de sol·licitud devolució de taxes cal tenir en compte:

  • L’import del preu públic abonat en concepte de “Material, corresponent a  l’accés a la plataforma i materials didàctics” (exemple: 30€; 15€ …) no cal especificar-lo i us serà abonat per part de l’EOI a partir del mes de novembre fent arribar la segünet sol·licitud a l’escola.

Sol·licitud retorn import material 30€ (a presentar a l’EOI d’Amposta)