Devolució de taxes

Les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i dins dels terminis que, quan escau, s’assenyalen:

  • Renúncia amb dret a devolució de taxes per a la matrícula de cursos extensius fins al 3 d’octubre (segons Instruccions Inici Curs 2022-23).
  • Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi B1 o del certificat de nivell intermedi B2 o del certificat de nivell C1, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es produeixin amb antelació a la data de publicació de les llistes definitives d’admesos.
  • Pagaments duplicats o per import superior.
  • NO aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumne/a té dret al moment de la matriculació, per l’import corresponent.
  • NO prestació del servei per causes no imputables a l’alumne. No es consideren supòsits de força major els canvis d’horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.
  • En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne por sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre.

Els alumnes que desitgin sol·licitar la devolució hauran d’accedir a https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/devolucio-ingressos-indeguts  des d’on podran omplir el formulari de sol·licitud i enviar-lo directament al Servei de Gestió Pressupostària per a la seva tramitació.

Nota:  el canal electrònic serà a partir d’ara la via preferent per sol·licitar el retorn de taxes.

Les persones que no disposen dels mitjans o dels coneixements necessaris per fer el tràmit en línia, poden fer-lo a través de les Oficines de Registre dels serveis centrals d’Educació i dels serveis territorials, utilitzant el servei de “tramitació atesa”. Aquest servei ofereix assistència per poder dur a terme el tràmit sense dificultats.

 No obstant això, la modalitat presencial continuarà activa a la secretaria de l’EOI, mitjançant el formulari habitual:

Sol·licitud de devolució de taxa en la prestació de serveis docents de les escoles oficials d’idiomes (EOI) o per a la inscripció en les proves lliures“, que es presentarà a la secretaria de l’EOI.

Devolució de la qüota de material

Pel que fa referència a la devolució del preu pels serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d’idiomes ha de sol·licitar-se directament a l’EOI on s’ha fet la matrícula. Caldrà emplenar un formulari que només té validesa amb el número de registre, data i segell de l’EOI. Podeu demanar el formulari a la secretaria del centre en horari d’atenció al públic o descarregar-lo des d’aquest enllaç.

La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxes suposa L’ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA a tots els efectes i a l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne/a i, per tant, LA RENÚNCIA A LA PLAÇA PER PART DE L’ALUMNE/A.