Taxes i preus públics

Preus de matrícula

NORMATIVA TAXES I PREUS PÚBLICS

Preus públics ORDRE ENS/155/2020, de 18 de setembre, per la qual se suprimeixen, es creen i s’actualitzen els preus públics i els imports de determinats ensenyaments i serveis docents de les escoles oficials d’idiomes del Departament d’Educació. en aquest enllaç

ORDRE EDU/114/2021, de 25 de maig, per la qual es modifica l’Ordre EDU/155/2020, de 18 de setembre, per la qual se suprimeixen, es creen i s’actualitzen els preus públics i els imports de determinats ensenyaments i serveis docents de les escoles oficials d’idiomes del Departament d’Educació en aquest enllaç.

Taxes ORDRE EDU/90/2023, de 21 d’abril, per la qual es dona publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d’Educació. en aquest enllaç

 

Hi ha dos tipus diferents d’imports:

  1. Les Taxes corresponen als estudis de Nivell Intermedi 1 (B1) i Intermedi 2 (B2.1 i B2.2)
  2. Els Preus públics corresponen als estudis de Nivell Bàsic (A1 i A2) , Avançat C1 i Avançat C2.

TAXES

Primera vegada Primera repetició
Matrícula Ordinària 297,60€+30*€ 386,90€+39*€ 535,70€ + 54*€
Família Nombrosa (Cat. General) i Monoparental (Cat. Gral i especial) 148,80€+15*€ 193,45+19,50*€ 267,85€ + 27*€

 

PREUS PÚBLICS

Primera vegada Primera repetició
Matrícula Ordinària 275,00€+30*€ 357,50€+39*€ 495,00€ + 54*€
Família Nombrosa (Cat. General) i Monoparental (Cat. Gral i especial) 137,05€+15*€ 178,75€+19,5*€ 247,50€ + 27*€

Taxes, preus públics i exempcions/bonificacions

Hi ha dos tipus diferents d’imports:

  1. Les Taxes corresponen als estudis de Nivell Intermedi 1 (B1) i Intermedi 2 (B2.1 i B2.2)
  2. Els Preus públics corresponen als estudis de Nivell Bàsic (A1 i A2) , Avançat C1 i Avançat C2.

Exempcions i bonificacions generals per a taxes i preus públics

En el pagament de l’import de totes les taxes s’estableixen les bonificacions i exempcions generals següents:

Bonificació del 50% de l’import per a:

 • membres de família nombrosa de categoria general i
 • membres de famílies monoparentals.

Exempció del 100% del pagament per a:

 • membres de família nombrosa de categoria especial,
 • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills i filles),
 • persones amb discapacitat igual o superior al 33% i
 • infants o adolescents en acolliment familiar.

 

A més de les bonificacions i exempcions generals que s’apliquen a aquestes taxes i preus públics, s’estableixen les exempcions addicionals següents per a:

Consulteu bonificacions TAXES

Consulteu bonificacions PREUS PÚBLICS

 

Consulteu tota la informació al web de GENCAT*

*En totes les EOI de Catalunya, a la matrícula oficial se li afegeix l’import de 30 € per l’aportació per material.