Trasllat de matrícula viva

Trasllats d’alumnes durant el curs acadèmic a altres EOIs

Si després de formalitzar la matrícula a un centre, l’alumne/a demana poder continuar el curs a un altre centre, el trasllat s’anomena trasllat de matrícula viva. El termini per efectuar trasllats de matrícula viva finalitzarà el darrer dia hàbil d’abril. La sol·licitud de matrícula es farà al centre de destinació mitjançant el model “Sol·licitud de trasllat d’expedient” i quedarà condicionada a la disponibilitat de places d’aquell centre. La documentació que caldrà aportar serà el full de pagament de la matrícula efectuada al centre d’origen. En cas d’haver-hi una vacant, l’EOI de destinació ho comunicarà al sol•licitant. L’EOI de destinació tramitarà d’ofici el trasllat d’expedient de l’alumne/a. En cas de no haver-hi vacants a l’EOI de destinació, s’obrirà una llista d’espera on els sol•licitants hauran d’especificar els grups i horaris desitjats.

Els trasllats de matrícula viva, entre EOIs de Catalunya, no tenen efectes econòmics.
Els alumnes que arribin d’una EOI d’una altra comunitat autònoma hauran de pagar la totalitat de la taxa per serveis acadèmics (Llei 20/2001 de 28 de desembre de Taxes i Preus públics de la Generalitat de Catalunya).

Entrades: Els alumnes matriculats a una altra EOI que vulguin traslladar-se a l’EOI d’Amposta podran fer trasllat de matrícula viva un cop iniciat el curs i sempre que hi hagi plaça vacant al nivell i horari desitjat.

Sortides: Els alumnes de l’EOI d’Amposta que vulguin traslladar-se a una altra EOI podran sol·licitar un trasllat de matrícula viva un cop iniciat el curs i sempre que l’escola de destinació ho autoritzi.

Antics alumnes que es matriculen al juliol

Els alumnes que es matriculin el mes de juliol no podran preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs a una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra només es pot fer durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula disposi de places.

Trasllats excepcionals al juliol

En casos excepcionals, els alumnes oficials que per motius professionals o d’estudis facin un canvi de domicili que impliqui un canvi de municipi podran sol·licitar un trasllat de matrícula per al curs al juliol, justificant-lo documentalment al seu centre d’origen. Caldrà que, prèviament, aquests alumnes hagin formalitzat la matrícula a aquest curs al propi centre en els terminis establerts durant el mes de juliol.

El trasllat a l’EOI d’Amposta per a aquests casos (si hi ha places vacants després de matricular els antics alumnes) haurà d’haver acabat abans del 31 de juliol. L’Eoi notificarà a l’alumne o alumna la seva acceptació del trasllat via correu electrònic.